નિર્માની પુરુષ

જુન ૨૦૧૬, એક અઠવાડિયા પેહલા જ નક્કી થઇ ગયું હતું કે અમે પાંચ મિત્રો પૂજ્ય મહંત સ્વામી ને મળવા તીથલ જઈશું. પ્લાન પ્રમાણે જ મીન સુક્રવારે અડધી રાજા લઇ ને એક્ષ્પ્રેસ્સ હાઈવે પહોચી ગયો. પણ દક્ષેશ મને લેવા અમદાવાદ ના આવી શક્યો એટલે હું બસ માં ઘરે, આણંદ પહોચી ગયો. પછી ૮.૩૦ વાગે અમે પાંચ મિત્રો તીથલ જવા નીકળ્યા. રાતે ૨.૦૦ વાગે અમે મંદિર પહોચ્યા ને એક સ્વામી સાથે વાત કરી તો ખબર પડી ક પૂજાય મહંત સ્વામી તો સેલવાસ છે. સ્વામી અ કીધું અત્યારે રાતે ના જવાય રાત અહિયાં આરામ કરો ને સવાર માં વેહલા નીકળી જજો એટલે મળી લેવાશે. અમે રાત તીથલ રોકાયા સવાર માં ભગવાન ના દર્શન અને દરિયા ના દર્શન કરી ૮.૩૦ વાગ્યા ની આજુબાજુ સેલવાસ જવા નીકળ્યા. ૧૧.૦૦ વાગે મુલાકાત નો સમય હતો. ઠાકોર જી ના દર્શન કરીને અમે સ્વામી ની રૂમ આગળ જઈને બેસી ગયા ને બધા મિત્રો વાત કરવા લાગ્યા. ૧૧.૩૦ વાગે સ્વામી થી મુલાકાત થઇ આશીર્વાદ લીધા ને બધા બહાર આવી ગયા પણ અમે સ્વામી સાથે વાત કરી ને એટલા ખુશ હતા કે સ્વામી સાથે ગ્રુપ ફોટો પડવાનો રહી ગયો. એટલે અમે સેવક સંત ને વાત કરી, સ્વામી ના જમવાનો સમય થઇ ગયો હતો છતાં સ્વામી અ કીધું છોકરાઓ ને આવદો.

અમે બધા મિત્રો રૂમમાં ગયા. સ્વામી બેઠા હતા અમે પાછા વાતો કરવા લાગ્યા સ્વામી અમને શાંતિથી સંભાળતા. પછી અમે કીધું સ્વામી અમારે ગ્રુપ ફોટો પડવો છે. સ્વામી તરત ઉભા થઈ ગયા ફોટો પડવા માટે અને અમને ખબર ના રહી કેમ કે અમે ફોટો પાડે એવા ભાઈ ની શોધમાં હતા ને વાતો કરતા હતા. એટલી વાર માં તો સ્વામી ની આગળ જ ટીપોઈ પડી હતી એ સ્વામી ખાસડવા લાગ્યા કેમ કે જયારે ફોટો પાડવા અમે પાંચ મિત્રો ઉભા રેહતા તો ટીપોઈ ના લીધે ઉભા ના રહી સકતા ને અમારે ખસેડવી જ્ પડતી. અમારે ખસેડવી ના પડે એટલે સ્વામી જાતે જ ખસડવા લાગ્યા. આટલા મોટા પુરષ, જેની નીચે હજારો સંત્તો ને અનુયાયો છે. જેમાં થી તો કેટલાય લોકો I.A.S, નેતા અને બીજી કેટલી ઉંચી પદવી પર હશે જે બધા સ્વામી નો પડ્યો બોલ જીલી લે છે ને અ જ સ્વામી અમારા જેમને જીવન માં કોઈ મોટું કામ નથી કર્યું, કોઈ આવી મોટી પદવી નથી મેળવી તો પણ આટલું ધ્યાન રાખી હસતા મોડે બધી ઈચ્છા પૂરી કરે. આવું કોણ કરી શકે? કેટલાય લોક ને ફરિયાદ હોય છે સ્વામી મારી સામે તો જોતા જ નથી. પણ હું મારા અનુભવ પર થી કહું સ્વામી સામે જોવે જ છે બસ અ નજર અંતર ની હોય છે. આવા નિર્માની પુરષ ને સાધુ આપદા ગુરુ છે, આપડા કેટલાય સારા કર્મોનું ફળ હશે. એટલે હું બધા સત્સંગી ને એક જ પ્રાથના કરું ક્યારે અહં ની આપડો શિકાર કરવા ના દો. ભગવાન સ્વામીનારાયણ ના ચરણો માં પણ એ જ પ્રાથના અહં, માયા થાકી રક્ષા કરો ધર્મ, જ્ઞાન, મોક્ષ અને અર્થ સિદ્ધી આપો. એ મેળવા માં આવતી દરેક પ્રકાર ની તકલીફ થી લડવા માં બુધિ અને બળ આપો. જય સ્વામીનારાયણ!!

Generate and Download PDF file on Ajax Post method, C#

Requirements: On ajax post, save data to database, generate invoice and download as PDF file. There are many open source packages available to generate PDF file. So I’m not going describe that using which paid/free package is used to generate PDF file. I am going to describe the trick how can download the generated PDF file without saving on hard drive.

HomeController.CS


public class HomeController : Controller
  {
    public ActionResult Index()
    {     
      return View();
    }

    public ActionResult Download()
    {
      //using (var ms = new MemoryStream())
      //{
        //using (var document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 15, 15))
        //{
        //  PdfWriter.GetInstance(document, ms);
        //  document.Open();
        //  document.Add(new Paragraph("HelloWorld"));
        //  document.Close();
        //}
        //Response.Clear();
        ////Response.ContentType = "application/pdf";
        //Response.ContentType = "application/octet-stream";
        //Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename= Test.pdf");
        //Response.Buffer = true;
        //Response.Clear();
        //var bytes = ms.ToArray();
        //Response.OutputStream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
        //Response.OutputStream.Flush();
      // }

      return View();
    }

    [HttpPost]
    public ActionResult Save()
    {

// write code here to save the data in database. 
      var fName = string.Format("MYPDF-{0}.pdf", DateTime.Now.ToString("s"));
      using (var ms = new MemoryStream())
      {
        using (var document = new Document(PageSize.A4, 50, 50, 15, 15))
        {
          PdfWriter.GetInstance(document, ms);
          document.Open();
          document.Add(new Paragraph("HelloWorld"));
          document.Close();
        }

        var bytes = ms.ToArray();       
        Session[fName] = bytes;
      }

      return Json(new { success = true, fName }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      //return View();
    }
     public ActionResult DownloadInvoice(string fName)
     {
       var ms = Session[fName] as byte[] ;
       if(ms == null)
         return new EmptyResult();
       Session[fName] = null;
       return File(ms, "application/octet-stream", fName);
     }
  }

Index.cshtml

 <input type="button" id="btnSave" value="Save & Download PDF" />
 
 $(document).ready(function () {
 $("#btnSave").click(function () {
 $.ajax({
 type: 'POST',
 url: "/home/save",
 dataType: "json",
 success: function (resultData)
 {
 if (resultData.success) {
 window.location = "/home/DownloadInvoice" + "?fName=" + resultData.fName;
 }
 }
 });
 })
 })
 

On ajax post method, data will save into the database. Here Save is a post method. Check the HomeController.CS file. Generate file and save an array of byte in Session. In JSON result, send the name of file. Ajax post method retrieve the data and using window.location send request to server to download the file. Now, check DownloadInvoice method in HomeController.cs.

Thank you for reading this post.

Most important topics

Static Constructor

 • A static constructor is used to initialize the static data once or performed an action to once only.
 • A static constructor does not take access modifiers or have parameters.
 • A static constructor is called automatically to initialize the class before the first instance is created or any static members are referenced.
 • User has no control when static constructor executed. In real life scenario static constructor use when class write the log file.

Is MVC Design Pattern or Architectural Pattern?
MVC is an architectural pattern. ASP.NET MVC is a part of ASP.NET Web application framework.

Caching
Caching is a use to improve performance of website by storing frequently access data and reusing that data.
Advantages: Reduce hosting server round trip. Reduce database server round trips. Reduce network traffic.
Disadvantages: Avoid caching if data unique per user. Avoid caching if database server has not enough RAM. For caching of dynamic contents that change frequently, define a short cache–expiration time rather than disabling caching.

Delegates
A delegate is a reference type variable that holds the reference to a method. The reference can be changed at runtime.Delegates are especially used for implementing events and the call-back methods. All delegates are implicitly derived from the System.Delegate class.

Difference between Web Services, WCF and Web API
Web Services

 • It supports only http protocol.
 • It is based on SOAN and return data in XML format only
 • It can be host only on IIS

WCF

 • It supports http, https, tcp, MSMQ protocol.
 • It is based on SOAP and return data in XML format only
 • It can be hosted with in the applicaion or on IIS or using window service
 • WCF Rest support XML, JSON and ATOM data format.

Web API

 • It supports http protocol.
 • It is supports MVC features such as routing, controllers, action results, filter, model binders, IOC container or dependency injection, unit testing that makes it more simple and robust.
 • It can be hosted with in the application or on IIS.
 • WCF Rest support XML, JSON data format.

Components of WCF
There are three main components in WCF.

 • Service Class
 • Hosting Environment
 • End Point

Service Class
Service Contract attribute define saying which application interface will be exposed as a service.

[ServiceContract()]
public interface IServiceGetResult
{
}

Operation Contract
Operation Contract dictates which methods should be exposed to the external client using this service.

[ServiceContract()]
public interface IServiceGetResult
{
[OperationContract()]
decimal GetPercentage(Student model);
}

Data Contract
Data Contract attributes defines which type of complex data will be exchanged between the client and the service. They determine which parameters to be serialized. When you are using simple data types like int, it is not necessary that you need to mark the data contract attribute. Because you will always find matching types on the client. However, complex structure like one shown in the below code snippet you will need to define a data contract. Remember data contract define how this data will be passed during transmission. In short data contract attribute define how data will be serialized will transmission.

As data contract are all about serialization you need to import System.Runtime.Serialization name space.
[DataContract]
public class Student
{
int StudentId {get;set;}
string GrNo {get;set;}
string Name {get;set;}
}
public class serviceGetResult: IServiceGetResult
{
public decimal GetPercentage(Student model)
{
decimal percentage=100;
//get percentage stored procedure call or calculation here.
return percentage;
}
}

Hosting Environment
Self-hosting the service in his own application domain. The service comes in to existence when you create the object of Service Host class and the service closes when you call the Close of the Service Host class.

Host in application domain or process provided by IIS Server.

Host in Application domain and process provided by WAS (Windows Activation Service) Server.

End Points
WCF offers its services to its client using an endpoint. An endpoint comprises of three key elements, the address, binding and contract.

WCF endpoints provide the necessary resources and directions, which help clients to communicate with the various services WCF offers.

We commonly refer the three elements (attributes) as ABC.

01) A stands for Address
02) B stands for Binding
03) C stands for Contract

UK Postcode Validation

Regular expression for JavaScript

var regPostcode = /^([a-zA-Z]){1}([0-9][0-9]|[0-9]|[a-zA-Z][0-9][a-zA-Z]|[a-zA-Z][0-9][0-9]|[a-zA-Z][0-9]){1}([ ])([0-9][a-zA-z][a-zA-z]){1}$/;

var result = regPostcode.test(SearchTerm);

if (!result) {
alert(“Please enter valid postcode”);
return false;
}

Regular expression for C#

string regPostcode = “([a-zA-Z]){1}([0-9][0-9]|[0-9]|[a-zA-Z][0-9][a-zA-Z]|[a-zA-Z][0-9][0-9]|[a-zA-Z][0-9]){1}([ ])([0-9][a-zA-z][a-zA-z]){1}”;

System.Text.RegularExpressions.Regex regx = new System.Text.RegularExpressions.Regex(regPostcode);

if(!regx.IsMatch(address0.PostalCode))
{
results.Add(new ValidationResult(String.Format(“Please enter valid postcode for {0}.”, addressRank)));
}

You can check the regular expression at http://www.regexplanet.com/

Postal code format and sample postcodes are as below.

Format Example
A9 9AA S1 1AA
A99 9AA M60 1NW
AA9 9AA CR2 6XH
AA99 9AA DN55 1PT
A9A 9AA W1A 1HQ
AA9A 9AA EC1M 1BB

Cube and Rollup Operator in SQL Server 2008

CUBE operator is used with Group by clause. It use to get the subtotal and grand total of all permutation of columns provided by the CUBE operator.

ROLLUP operator is used with Group by clause. It use to get the subtotal and grand total of a set of columns provided by the ROLLUP operator.

For example,


Declare @tmpTable table(Product varchar(10), Shop varchar(10), Quantity int)
insert into @tmpTable (Product, Shop, Quantity) values ('Tea', 'Tea-Post',100)
insert into @tmpTable (Product, Shop, Quantity) values ('Tea', 'GH2',90)
insert into @tmpTable (Product, Shop, Quantity) values ('Puva', 'Tea-Post',10)
insert into @tmpTable (Product, Shop, Quantity) values ('Puva', 'GH2',25)
insert into @tmpTable (Product, Shop, Quantity) values ('Lassi', 'Anand',2)
insert into @tmpTable (Product, Shop, Quantity) values ('Lassi', 'Nadiad',20)
insert into @tmpTable (Product, Shop, Quantity) values ('Lassi', 'Khambhat',50)
select * from @tmpTable

SELECT Product,Shop,sum(Quantity) FROM @tmpTable GROUP BY ROLLUP (Product,Shop)

SELECT Product,Shop,sum(Quantity) FROM @tmpTable GROUP BY CUBE (Product,Shop)

Result would be

Cube_Rollup_SQL